Đồng thanh cái cắt Lẻ

Đồng thanh cái cắt lẻ được sử dụng trong nhiều ứng dụng điện, bao gồm:

  • Sản xuất thiết bị điện: Đồng thanh cái cắt lẻ được sử dụng làm khung dẫn, đầu nối hoặc thành phần cho các thiết bị điện.
  • Tủ bảng điện trung và hạ thế: Đồng thanh cái cắt lẻ được sử dụng để dẫn điện và phân phối điện trong các tủ bảng điện.
  • Hệ thống điện công nghiệp: Đồng thanh cái cắt lẻ được sử dụng trong các hệ thống điện công nghiệp, chẳng hạn như hệ thống điện của nhà máy hoặc tòa nhà.